अधिसूचना प्रसिध्द केलेले विभाग

कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
2 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा डूयप्लीकेट पी. पी . सी -तात्पुरते उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
3 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
4 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका मार्कशीटची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
5 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
6 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा स्थलांतर प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
7 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
8 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
9 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा लागवड साहित्य आयात करण्याकरिता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे Yes
10 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी उत्पादनातील उर्वरित अंश तपासणी Yes
11 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा विक्री योग्य फळांच्या कलमे / रोपे विक्रीस परवाना देणे Yes
मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना Yes
2 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी Yes
3 मत्स्यव्यवसाय विभाग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर Yes
4 मत्स्यव्यवसाय विभाग मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी Yes
5 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना Yes
6 मत्स्यव्यवसाय विभाग तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण Yes
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण  Yes
2 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग पशुंचे खच्चीकरण. Yes
3 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग औषोधोपचार. Yes
4 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग व्यंध्यत्व व तपासणी. Yes
5 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग शवविच्छेदन. Yes
6 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग पशुंची नमुने तपासणी. Yes
7 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग आरोग्य तपासणी व दाखला देणे. Yes
8 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची). Yes
9 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करणे. Yes
10 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे. Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकार विभाग No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वित्त विभाग वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र शासन No
2 वित्त विभाग मूल्यवर्धित कर कायदा २002, केंद्रिय विक्रीकर कायदा 1956, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ अंतर्गत ई- नोंदणी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन शिधापत्रिका मागणी Yes
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादकांना परवाना Yes
3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण Yes
4 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना Yes
5 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण Yes
6 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना Yes
7 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण Yes
8 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र निर्मिती / पॅकर जारी करणे Yes
9 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र Yes
10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र अधिनियम, 2009 अंतर्गत वजन व मापे यांचे मुद्रांकन, पडताळणी व प्रमाणपत्र देणे Yes
11 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
12 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र आयातक जारी करणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वन विभाग तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी Yes
2 वन विभाग बांबू पुरविणेसाठी नवीन बुरड कामगाराची नोंदणी करणे Yes
3 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई Yes
4 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य Yes
5 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई Yes
6 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर) Yes
7 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल) Yes
8 वन विभाग आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे Yes
9 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे Yes
10 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे Yes
11 वन विभाग वाहतुक पासकरीता नोंदणी करणे Yes
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र 15 कार्यपध्दती व्यवस्थापक प्रभारी सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय Yes
2 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ ट्रान्सस्क्रीप्ट प्रमाणपत्र 21 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
3 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ मायग्रेशन प्रमाणपत्र 21 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
4 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ दुय्यम गुणपत्रिका 15 प्रणाली विश्लेषक उप सचिव सचिव Yes
विद्यापीठ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विद्यापीठ दस्तऐवज पडताळणी 30 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
2 विद्यापीठ दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र वाटप 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
3 विद्यापीठ दुय्यम गुणपत्रिका 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
4 विद्यापीठ मायग्रेशन इलिजिबिलीटी प्रमाणपत्र 30 सहाय्यक कुलसचिव/ कार्यालय अधिक्षक उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
5 विद्यापीठ परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची पुर्नमोजणी करणे. 15 सहाय्यक कुलसचिव उप कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक Yes
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for possession and use of molasses by a person other than producer of molasses : MII Yes
2 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for possession and sale of molasses by person other than a producer of molasses : MIII Yes
3 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for purchase, possess and use Bago-molasses for cattle feed: MIIIA Yes
4 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for import of molasses : MIV Yes
5 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for export of molasses : MV Yes
6 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
7 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी Yes
8 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) Yes
9 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आधण देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन फॉम एफएल-एक्ससी नमुन्यातील परवाना मंजूर करणे Yes
10 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे Yes
11 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे. Yes
12 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. Yes
13 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) Yes
14 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
15 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
16 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
17 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
18 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. Yes
19 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Renewal Licence for sale at a hotel of imported foreign liquors(potable) and Indian made foreign liquors(potable) on which is Excise Duty has been paid at special rates (Form F.L. III) Yes
20 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Renewal Vendors licence for sale of beer or wine or both in sealed bottles for off consumption (Form F.L.BRII) Yes
21 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग FLII Yes
22 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग DS-I Yes
23 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Certificate of registration (for manufactories of the Indian Made Foreign Liquor/ Beer situated in a State other than the State of Maharashtra) (FORM-K) Yes
24 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Licence for possession of Mhowra Flowers M.F -I Yes
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड पुस्तिका विक्री Yes
2 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सर्व्हेक्षण नकाशा विक्री Yes
3 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाचे सर्व्हेक्षण Yes
4 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाची नोंदणी Yes
5 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड नवीन प्रवासी वाहतूक अनूज्ञाप्ती व नूतनीकरण Yes
6 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड बंदर हद्दितील छायाचित्रीकरण करण्यासाठी परवाना Yes
7 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड लांब अंतराच्या खाडी/समुद्रात पोहण्याची परवानगी Yes
गृहविभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गृहविभाग भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे (शिक्षणासाठी/नोकरीसाठी प्रवेशपत्र (व्हिसा)) Yes
2 गृहविभाग ध्वनीक्षेपकाचा परवाना देणे 3 Yes
3 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 21 Yes
4 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 Yes
5 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 Yes
6 गृहविभाग विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी 7 Yes
7 गृहविभाग मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना-हरकत परवाना देणे Yes
8 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Yes
9 गृहविभाग निमशासकीय, खाजगी संस्था इ.मध्ये नोकरीकरिता वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे 30 Yes
10 गृहविभाग भारतीय नागरिकांसाठी "नोरी" (NORI ) प्रमाणपत्र 30 Yes
11 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 30 Yes
12 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 30 Yes
13 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 21 Yes
14 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 15 Yes
15 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 7 Yes
16 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 7 Yes
17 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 21 Yes
18 गृहविभाग पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Yes
19 गृहविभाग कागदपत्रांचे साक्षांकन 7 Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नोंदणी महानिरीक्षक दस्तनोंदणीकरणे Yes
2 नोंदणी महानिरीक्षक शोध घेणे Yes
3 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे Yes
4 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
5 नोंदणी महानिरीक्षक नोटीस ऑफ इंटिमेशन फाईल करून देणे. Yes
6 नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे. Yes
7 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी संदर्भात गृहभेट देणे. Yes
8 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे. Yes
9 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताची नक्कल देणे Yes
10 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फी चा परतावा. Yes
11 नोंदणी महानिरीक्षक मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे. Yes
12 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष विवाह कायदा,1954 अन्वये विवाह संपन्न करणे. Yes
13 नोंदणी महानिरीक्षक विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित नकला देणे. Yes
14 नोंदणी महानिरीक्षक इतर पद्धतीने अगोदरच झालेल्या विवाहाची विशेष कायदा, 1954 अंतर्गत नोदणी करणे. Yes
15 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
16 नोंदणी महानिरीक्षक Document Registration (Stamp duty exemption) Yes
उर्जा विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उर्जा विभाग उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे. Yes
2 उर्जा विभाग वीज संचमांडणीचे निरीक्षण करणे. Yes
3 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती देणे. Yes
4 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती करण्यासाठी दुय्यम परवाना देणे Yes
5 उर्जा विभाग लिफ्ट परवान्याचे मालकी हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज Yes
6 उर्जा विभाग बहुस्तरीय इमारतीच्या विद्युत संचमांडणी नकाशा परवानगी देणे. Yes
7 उर्जा विभाग वीजसंचमांडणीचे नकाशा मंजुरी परवानगी देणे Yes
8 उर्जा विभाग स्थायी चित्रपट/मल्टीप्लेक्स, फिरते चित्रपट तसेच व्हिडिओ यांचे वैधानिक नकाशा मंजुरी परवानगी देणे Yes
कामगार विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Yes
2 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Yes
3 कामगार विभाग Licence for Recruitment Yes
4 कामगार विभाग Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Yes
5 कामगार विभाग Licence for Employment Yes
6 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला Yes
7 कामगार विभाग नोंदणी प्रमाणपत्र Yes
8 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार नूतनीकरण Yes
9 कामगार विभाग मोटार परिवहन कामगार नोंदणी Yes
10 कामगार विभाग इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी Yes
11 कामगार विभाग कारखाना नोंदणी Yes
12 कामगार विभाग कारखाना नूतनीकरण Yes
13 कामगार विभाग Plan Approval Yes
14 कामगार विभाग बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी Yes
15 कामगार विभाग मालकी हक्काचे हस्तांतरण Yes
16 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला Yes
17 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती Yes
18 कामगार विभाग प्रमाणपत्राची नक्कल करणे Yes
19 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी Yes
20 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण Yes
21 कामगार विभाग बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Yes
22 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. Yes
उद्योग विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे Yes
2 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे . Yes
3 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे Yes
4 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे Yes
5 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र Yes
6 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे Yes
7 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी Yes
8 उद्योग विभाग मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948 Yes
शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल) Yes
2 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (नावात बदल) Yes
3 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल) Yes
4 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण कामगार विभाग No
2 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Yes
3 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Yes
4 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Licence for Recruitment Yes
5 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Yes
6 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Licence for Employment Yes
7 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला Yes
8 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण नोंदणी प्रमाणपत्र Yes
9 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण कंत्राटी कामगार नूतनीकरण Yes
10 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण मोटार परिवहन कामगार नोंदणी Yes
11 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी Yes
12 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण कारखाना नोंदणी Yes
13 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण कारखाना नूतनीकरण Yes
14 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण Plan Approval Yes
15 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी Yes
16 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण मालकी हक्काचे हस्तांतरण Yes
17 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला Yes
18 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती Yes
19 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण प्रमाणपत्राची नक्कल करणे Yes
20 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी Yes
21 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण Yes
22 बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विधी व न्याय विभाग भागीदारी संस्थांची नोंदणी 60 सहायक निबंधक भागीदारी संस्था उप निबंधक भागीदारी संस्था निबंधक भागीदारी संस्था Yes
2 विधी व न्याय विभाग राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य 15 सहायक अधीक्षक, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा सचिव, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा अध्यक्ष, जिल्हा कायदेविषयक सहाय्य सेवा Yes
3 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र सार्वजनिकविश्वस्त व्यवस्थाअधिनियमाच्यातरतुदींनुसारसार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांची नोंदणी(एक) मुंबईमध्ये (दोन)इतर जिल्ह्यांमध्ये 28 सहायक धर्मादाय आयुक्त उप धर्मादाय आयुक्त सह धर्मादाय आयुक्त Yes
4 विधी व न्याय विभाग संस्था नोंदणी कायदा १८६० तरतुदींनुसार संस्थांची नोंदणी No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) Yes
2 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) Yes
3 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका नियमितीकरण Yes
4 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण Yes
5 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र Yes
6 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र Yes
7 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व्यापारी गाळा विक्री परवानगी Yes
8 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंड विक्री परवानगी Yes
9 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र Yes
10 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र Yes
11 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती Yes
12 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज Yes
13 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
14 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
15 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळेधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र Yes
16 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
17 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका विक्री परवानगी Yes
18 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती (जागतिक बँक प्रकल्प) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Plan Approval Yes
2 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Final Fire Approval Yes
3 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Completion Certificate (BCC) / Occupancy certificate Yes
4 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Permanent Water Connection Yes
5 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Renewal of Final NOC Yes
6 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Objection Certificate Yes
7 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit LOI Yes
8 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit Registration Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र Yes
2 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र Yes
अन्न आणि औषध प्रशासन
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न आणि औषध प्रशासन औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, 1940 व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार फुटकळ विक्री औषधी भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे Yes
2 अन्न आणि औषध प्रशासन औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, 1940 व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार घाऊक विक्री औषधी भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे Yes
आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
2 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
4 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
5 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
4 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
5 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
4 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
5 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे 
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
5 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  Yes
4 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे Yes
उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  Yes
4 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे Yes
अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  Yes
4 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे Yes
वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र 
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे Yes
4 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे Yes
ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे Yes
4 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  Yes
5 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे Yes
अनुभव प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे Yes
3 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे Yes
4 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  Yes
5 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
अभ्यास प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
4 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
6 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Yes
आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
8 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
2 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे Yes
3 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे Yes
4 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  Yes
5 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते Yes
6 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
8 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
9 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे Yes
2 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे Yes
3 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे Yes
4 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे Yes
5 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
6 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे Yes
7 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अल्पसंख्यांक विकास अल्पसंख्यांक विकास Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नियोजन विभाग रो ह यो No
2 नियोजन विभाग मनरेगा जॉब कार्ड (फक्त ग्रामीण भागासाठी) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अपंगत्वाचे विश्लेषणासाठी सॉफ्टवेअर Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण (वर्ग ४ व ४ अ ) Yes
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ५ ,५ अ व ६ Yes
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ७ ,८ अ व ९ Yes
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
भूमि अभिलेख विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - अ) मिळकत पत्रिका Yes
2 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ब) मिळकत पत्रिका मुबंई उपनगर जिल्हा ,क्षेत्र पडताळणी करून Yes
3 भूमि अभिलेख विभाग "नक्कल पुरविणे - क) भूमापन अभिलेख ( टिपण, क्षेत्रबुक, प्रतिबुक, शेतपुस्तक, जबाब, फाळणी, काटे फाळणी, हि.फॉ. नं.4,आकारफोड, स्कीम उतारा,आकारबंद, गटनकाशा, मोजणी नकाशा, क.जा.प., चौकशी नोंदवही इत्यादि अभिलेख )" Yes
4 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ड) अपील निर्णयाच्या नकला Yes
5 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे - i) अतितातडी प्रकरणे Yes
6 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे - iv) अति अति तातडी प्रकरणे Yes
7 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -ii) तातडी प्रकरणे Yes
8 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -iii) साधी प्रकरणे Yes
9 भूमि अभिलेख विभाग ब) मोजणी प्रकरणे -मोजणी पुर्ण झाल्यानंतर मोजणी नकाशाची “क” प्रत देणे Yes
10 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे अ) पोटहिस्सा मोजणीनंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये आकारफोड मंजूर करणे Yes
11 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे ब) बिनशेती मोजणी प्रकरण निकाली झाल्यानंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये क.जा.प. तयार करून मंजूर करणे Yes
12 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - अ) विवादग्रस्त नसल्यास Yes
13 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ब) दुवा तुटलेली असल्यास फेरफाराबाबत निर्णय घेणे Yes
14 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - क) रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिर्झवेशन याबाबत संबंधीत प्राधिकरणाला जागा हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणी संबंधीतांच्या नांवे मिळकत पत्रिकेत नोंद घेणे. (प्रकरणी महानगरपालिका / सक्षम प्राधिकारी यांनी ताबा पावती व संपुर्ण कागदपत्रासह नामांतरासाठी प्रकरण पाठविल्यास ) Yes
15 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ड) विवादग्रस्त असल्यास Yes
16 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन अ) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या क्षेत्रात तफावत येत नसल्यास पोटहिस्सा मोजणी झाल्यापासुन स्वतंत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे Yes
17 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन ब) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या पोटहिस्सा क्षेत्रात तफावत येत आहे. मात्र मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक नाही अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी फेरमान्यता दिल्यानंतर स्वतंत्र मि. पत्रिका उघडणे Yes
18 भूमि अभिलेख विभाग भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे अ) ज्याठिकाणी मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक पडत नाही अशा बाबतीत सक्षम प्रधिका-यांचा अंतिम आदेश झालेनंतर मिळकत पत्रिका स्वंतत्र तयार करणे Yes
19 भूमि अभिलेख विभाग (भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे) ब) हस्तांतरण क्षेत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम प्राधिका-यांच्या फेरअंतिम आदेशानंतर Yes
महसूल सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र Yes
2 महसूल सेवा मिळकतीचे प्रमाणपत्र Yes
3 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र Yes
4 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र Yes
5 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला Yes
6 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र Yes
7 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र Yes
8 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना Yes
9 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) Yes
10 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला Yes
11 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे Yes
12 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र Yes
13 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र Yes
14 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला Yes
15 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत Yes
16 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला Yes
17 महसूल सेवा बहुविध यंत्रणा परिचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज Yes
18 महसूल सेवा स्थानिक केबलचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज Yes
19 महसूल सेवा गो-कार्टिंग Yes
20 महसूल सेवा बोलींग अॅली Yes
21 महसूल सेवा पुल गेम /पुल पार्लर Yes
22 महसूल सेवा  व्हिडिओ  खेळगृह Yes
23 महसूल सेवा मनोरंजन उद्यान Yes
24 महसूल सेवा जलक्रीडा Yes
25 महसूल सेवा ऑर्केस्ट्रा Yes
26 महसूल सेवा बहुविध /बहुपडदा चित्रपटगृह Yes
27 महसूल सेवा एक पडदा चित्रपटगृह Yes
28 महसूल सेवा व्हिडिओ प्रदर्शन Yes
29 महसूल सेवा बहुआयामी चित्रपटगृह Yes
30 महसूल सेवा EWS 10% सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट Yes
31 महसूल सेवा EWS 10% स्व-घोषणापत्र Yes
32 महसूल सेवा केंद्र सरकारसाठी EWS प्रमाणपत्रे Yes
33 महसूल सेवा औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे त्याकरिता अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे Yes
34 महसूल सेवा विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे Yes
35 महसूल सेवा भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळवण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
36 महसूल सेवा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर, संबंधित व्यक्तीला विहीत नमुन्यामध्ये सनद देणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग Assessment List Extract No
2 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग दारिद्र्य रेषेखाली (BPL) असल्याचा दाखला Yes
3 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म नोंद दाखला Yes
4 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मृत्यु नोंद दाखला Yes
5 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला Yes
6 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग निराधार असल्याचा दाखला Yes
7 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विवाह नोंद दाखला Yes
8 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग नमुना 8 चा उतारा Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडूला, विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत 15 संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी संबंधित विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
2 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय व इतर क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षणासाठी खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी. 20 उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा संचालनालय, पुणे सहसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा संचालनालय, पुणे आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाने आयोजित केलेल्या जिल्हा, भाग व राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य / सहभाग प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 0 संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी/ संबंधित उप संचालक, क्रीडा व युवकसेवा सहसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे Yes
4 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे 7 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र 8 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा गुणपडताळणी 15 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत प्राप्त करणे 30 विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग खाजगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे मंडळाच्या वार्षिक वेळापत्रकाप्रमाणे विभागीय मंडळाचे सचिव विभागीय मंडळ अध्यक्ष राज्यमंडळ अध्यक्ष Yes
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे 30 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
11 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
12 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वारस हस्तांतरण विषयक सेवा Yes
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सदनिका विकण्या बद्दल Yes
3 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सोसायटी नाव नोंदणी Yes
4 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडी ओळखपत्र Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र Yes
2 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग संजय गांधी निराधार/श्रावण बाळ योजना Yes
3 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अर्थ कुटुंब सहाय्य योजना Yes
4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ३0% महिला आरक्षण Yes
5 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगाना ओळखपत्र देणे Yes
6 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परदेशी शिष्यवृत्ती Yes
7 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासकीय वसतिगृह प्रवेश Yes
8 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग देशांतर्गत शिष्यवृत्ती Yes
9 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निवासी शाळा प्रवेश Yes
10 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचारात बळी पडलेल्या सदस्यांना अर्थसहाय्य Yes
11 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग विध्यार्थ्यांना शासकीय/ शासन मान्य अनुदानित अपंग शाळेत/ कर्मशाळेत प्रवेश देणे Yes
12 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा/ कर्मशाळा /मतिमंद बालगृहे तसेच अपंग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे Yes
13 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुदानित अपंगांच्‍या शाळा / कार्यशाळेतील रिक्‍त पदे भरण्‍याकरिता स्‍वयंसेवी संस्‍थांना नाहरकत प्रमाणपत्र देणे. Yes
14 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती Yes
सांस्कृतिक संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सांस्कृतिक संचालनालय रेल्वे सवलत प्रमाणपत्र Yes
2 सांस्कृतिक संचालनालय कलाकार प्रमाणपत्र Yes
3 सांस्कृतिक संचालनालय वृद्ध कलावंत मानधन:- 50 वर्षे वय असलेल्या व अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मानधन देणे Yes
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांसाठी रविंद्र नाटय मंदिर ऑडिटेरियम/मिनी ऑडिटेरियम/तालीम दालन  यांचे आरक्षण Yes
2 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ऑडिटेरियम/तालीम दालने यांच्या आरक्षणाकरिता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा Yes
पर्यटन विकास महामंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
2 पर्यटन विकास महामंडळ महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. Yes
3 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना अंतिम प्रमाणपत्र देणे. Yes
4 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. Yes
दर्शनिका विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 दर्शनिका विभाग गॅझेटियर विभागातर्फे प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथाचे ई-बुक(सीडी) उपलब्ध करणे Yes
पुराभिलेख संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या विविध कार्याकामांची माहिती  पुरविणे Yes
2 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल माहिती देणे. Yes
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ ऑर्केस्ट्रा तमाशा,मेळा,नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे. Yes
2 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
3 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ नाट्य संहितांना प्रमाणपत्र देणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 परिवहन विभाग अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
2 परिवहन विभाग दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
3 परिवहन विभाग वाहनाच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
4 परिवहन विभाग वाहन मालकाच्या मृत्यूनंतर वाहनाच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
5 परिवहन विभाग नवीन वाहन नोंदणी करणे व नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
6 परिवहन विभाग दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 20 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
7 परिवहन विभाग वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
8 परिवहन विभाग भाडे खरेदी / गहाण करार नोंद रद्द करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
9 परिवहन विभाग भाडे खरेदी / गहाण करार नोंद करणे 15 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
10 परिवहन विभाग वाहनाच्या पत्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे 30 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
11 परिवहन विभाग इतर राजयातून आलेल्या वाहनांना नोंदणी क्रमांक जारी करणे 45 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
12 परिवहन विभाग तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 2 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खाजगी वाहन विभाग / परिवहन विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
13 परिवहन विभाग शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करणे 3 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक / मोटार वाहन निरीक्षक अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
14 परिवहन विभाग पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक / मोटार वाहन निरीक्षक अनुज्ञप्ती विभाग उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आदिवासी विकास विभाग आवदिासी मुलामुलीन्कारिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नगर विकास विभाग नवीन नळजोडणी Yes
2 नगर विकास विभाग मालकी हक्कात बदल करणे Yes
3 नगर विकास विभाग नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे Yes
4 नगर विकास विभाग तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे Yes
5 नगर विकास विभाग पुन: जोडणी करणे Yes
6 नगर विकास विभाग वापरामध्ये बदल करणे Yes
7 नगर विकास विभाग पाणी देयक तयार करणे Yes
8 नगर विकास विभाग प्लंबर परवाना Yes
9 नगर विकास विभाग प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे Yes
10 नगर विकास विभाग थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
11 नगर विकास विभाग नादुरस्त मीटर तक्रार करणे Yes
12 नगर विकास विभाग अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार Yes
13 नगर विकास विभाग पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार Yes
14 नगर विकास विभाग पाण्याची गुणवत्ता तक्रार Yes
15 नगर विकास विभाग नव्याने कर आकारणी Yes
16 नगर विकास विभाग पुनः कर आकारणी Yes
17 नगर विकास विभाग कराची मागणीपत्र तयार करणे Yes
18 नगर विकास विभाग करमाफी मिळणे Yes
19 नगर विकास विभाग थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे Yes
20 नगर विकास विभाग मालमत्ता कर उतारा देणे Yes
21 नगर विकास विभाग रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे Yes
22 नगर विकास विभाग आक्षेप नोंदविणे Yes
23 नगर विकास विभाग मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी Yes
24 नगर विकास विभाग मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने Yes
25 नगर विकास विभाग उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन Yes
26 नगर विकास विभाग स्वयंमुल्यांकन Yes
27 नगर विकास विभाग नवीन परवाना मिळणे Yes
28 नगर विकास विभाग परवान्याचे नुतनीकरण Yes
29 नगर विकास विभाग परवाना हस्तांतरण Yes
30 नगर विकास विभाग परवाना दुय्यम प्रत Yes
31 नगर विकास विभाग व्यवसायाचे नाव बदलणे Yes
32 नगर विकास विभाग व्यवसाय बदलणे Yes
33 नगर विकास विभाग परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे Yes
34 नगर विकास विभाग भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) Yes
35 नगर विकास विभाग परवाना रद्द करणे Yes
36 नगर विकास विभाग कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना Yes
37 नगर विकास विभाग व्यापार/व्यवसाय/साठा करणेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
38 नगर विकास विभाग मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
39 नगर विकास विभाग अग्निशमन ना हरकत दाखला Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 जलसंपदा विभाग औद्योगीक प्रयोजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे Yes
2 जलसंपदा विभाग ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत कटक मंडळे (Cantonment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे Yes
3 जलसंपदा विभाग महानगरपालिका, खाजगी विकसक, विशेष नगरविकास प्रकल्प यांना घरगुती/औद्योगीक पाणी वापर परवाना देणे Yes
4 जलसंपदा विभाग पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे Yes
5 जलसंपदा विभाग पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे Yes
6 जलसंपदा विभाग बिगर सिंचनाची पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे Yes
7 जलसंपदा विभाग पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण करणे Yes
8 जलसंपदा विभाग नदी जलाशया पासून अंतराचा दाखला देणे Yes
9 जलसंपदा विभाग लाभक्षेत्राचा दाखला देणे Yes
10 जलसंपदा विभाग उपसा सिंचन परवानगी देणे Yes
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विंधन विहिर सर्वेक्षण Yes
2 सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण प्रमाणपत्र देणे Yes
3 सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा वाळू उत्खनन सर्वेक्षण Yes
4 सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा रासायनिक आणि जैविक पृथक्करण Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महिला व बाल विकास विभाग आंगणवाडीतील गरोदर मातांची नोंदणी करणे Yes
2 महिला व बाल विकास विभाग 06 महिने ते 03 वर्षांपर्यंतच्या मुलांची आंगणवाडीत नोंदणी करणे Yes
3 महिला व बाल विकास विभाग 03 ते 06 वर्षापर्यंतच्या मुलांची आंगणवाडीत नोंदणी करणे Yes
4 महिला व बाल विकास विभाग सबला योजनेअंतर्गत किशोरी मुलींचे नोंदनीकरण Yes
5 महिला व बाल विकास विभाग किशोरीशक्ती योजनेअंतर्गत मुलींचे नोंदनीकरण Yes
6 महिला व बाल विकास विभाग केन्द्र शाषणाच्या नोकरी करणार्‍या महिलनासाठीच्या वसतीगृहसाठीच्या योजनेअंतर्गत अशासकीय संस्थाच्या शिफारशी करनेबाबत Yes
7 महिला व बाल विकास विभाग नैसर्गिक / अनैसर्गिक संकटात सापडलेल्या मुलांना समाजात पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील बालगृहात / निरीक्षण गृहात प्रवेश मिळण्यासाठी Yes
8 महिला व बाल विकास विभाग नैसर्गिक / अनैसर्गिक संकटात सापडलेल्या महिलांना समाजात पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील आधारगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी Yes
9 महिला व बाल विकास विभाग भिकाऱ्यांसाठी घरे Yes